Det er FNYK / Galleri

Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter og formål

 


§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Fredensborg Ny Kunstforening”   

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune

 

§ 2

Foreningens formål

Stk.1. Foreningens formål er at virke til fremme af forståelsen og interessen for kunst og kunstneriske aktiviteter, i den bredeste forstand. 

Forestå og etablere kunstudstillinger løbende.

Arrangere foredrag, kurser, film, oplæsning og musik.

Besøg på kunstudstillinger, museer og hos kunstnere.

 

Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe faciliteter til udstillinger

og arbejdende værksteder. 

 

Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter Atelier FNYK, beliggende Højvangen 25 i Fredensborg.

A. Alle medlemmer tilbydes at deltage i atelieret mod en leje.

B. Atelieret er selvfinanserende gennem leje fra brugerne. Atelieret kan få tilskud fra FNYK til særlige arrangementer.

C. Der udarbejdes særskilt regnskab og budget, som indgår i FNYKs

årsregnskab.

D. Atelierets daglige drift ledes af en koordinator udpeget af bestyrelsen.

Kunstforeningens bestyrelse har det overordnede ansvar.

 

§3

Medlemskab 

Stk. 1. Medlemskab står åbent for enhver, også foreninger, selskaber og

institutioner. 

 

§ 4

Medlemskontingent

Stk. 1. Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling skal afholdes mindst 1 gang årligt og

indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel.

Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere.

Formandens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Fremlæggelse af næste års

budget.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2. og 3.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.

Evt. valg til udvalg.

Eventuelt.

 

Stk. 5. Generalforsamlingens referater udsendes til samtlige medlemmer.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger omkring forslag og afgørelser ved alm. stemmeflertal. For vedtægtsændringer, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter formandens eller bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. 

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 skal være udøvende aktive kunstnere i foreningen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, se stk. 2 og 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. I lige år, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 3. I ulige år, vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år ad gangen.

Samt revisor og revisor-suppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der skrives referat fra bestyrelsens

forhandlinger/beslutninger.§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab udsendes med dagsorden senest 8 dage før en generalforsamling.

 

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af Formand og Kasserer i forening.

Se § 6 stk. 7.

Stk. 2. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

 

§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling,

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 10

Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling,

når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget om opløsning. 

Stk. 2. Ved foreningens opløsning, skal der træffes beslutning om

anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.

 

Fredensborg den 28. oktober 2009

Korrigeret ved generalforsamlingen

Fredensborg den 23. oktober 2014

Korrigeret ved generalforsamlingen

Fredensborg den 22. februar 2015

Korrigeret ved generalforsamlingen

Fredensborg den 19. februar 2017


Det er FNYK

Gallerier


Inger Dorthea Olsen

 

Birgit Langborg

 

Anni Rosenhøj

 

Jørgen Hedegaard


Marianne Hoyland

 

Anne-Marie Pedersen

 

Christian Hansen

 

Jette Marian Guldberg

 

Lisbeth Rokkedahl Hviid

 

Anne-Grete Merris

 

Annie Brostrøm

 

Jette Højdal Jensen

 

Kirsten Friisnæs

 

Merete Falgren

 

Marianne Normann

 

Kirsten Møller

 

Niels Rask Nielsen

 

Elsebeth Kristensen

 

Astrid Helene Bjerg

 

Ellis Krüger

 

Susanne og Erling

 

Mette Marie Ravnkjær

 

Anne-Marie Læssøe

 

Steen Læssøe

 

Betsey Sook

 

Lis Engel

 

Marianne Schäfer

 

J. Christian Jensen

 

Erik Emil Olsen

 

Grethe Nørkjær

 

Johannes Elkjær Madsen

 

Gerd Zachariassen

 

Connie Rasmussen

 

Katrin Lacart

 

Winnie Stoltz Grønholt

 

Ann Rainer Frederiksen

 

Aase Bergstrøm

 

Ann-Dorte Røntved Burmeister

 

Tanja Holmstrøm Jørgensen

 

Christina Becher

 

Ann Hagström

 

Louise Thygesen

 

Dorte Boe

 

Stig Guldhammer

 

Jette Højdal Jensen

 

Lisbeth Nylén

 

Jill Conway-Fell

 

Heidi Stampe

 

Susanne Larsen

 

Faith Copeland

 

Birgit Jakobsen

SIDEN ER UNDER OMBYGNING

Bliv medlem af FNYK!

Der er over 100 medlemmer i FNYK og der er også masser af plads til dig!

Du kan læse mere om foreningen i vores medlemsfolder,

Hent folder om foreningen.

– eller du kan maile til:  jh@artmind.nu

Udstillingsmuligheder!

For medlemmer er der mange muligheder for at udstille bl.a. på Fredensborg Bibliotek og i Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf.

Se listen!


Se Kulturhus Fredensborg Gl. Bio.

Sponsorer for FNYK:

Op til 20 % rabat på indramning. Læse mere: