Det er FNYK

Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter og formål

 


§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Fredensborg Ny Kunstforening”   

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune

 

§ 2

Foreningens formål

Stk.1. Foreningens formål er at virke til fremme af forståelsen og interessen for kunst og kunstneriske aktiviteter, i den bredeste forstand. 

Forestå og etablere kunstudstillinger løbende.

Arrangere foredrag, kurser, film, oplæsning og musik.

Besøg på kunstudstillinger, museer og hos kunstnere.

 

Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe faciliteter til udstillinger

og arbejdende værksteder. 

 

Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter Atelier FNYK, beliggende Højvangen 25 i Fredensborg.

A. Alle medlemmer tilbydes at deltage i atelieret mod en leje.

B. Atelieret er selvfinanserende gennem leje fra brugerne. Atelieret kan få tilskud fra FNYK til særlige arrangementer.

C. Der udarbejdes særskilt regnskab og budget, som indgår i FNYKs

årsregnskab.

D. Atelierets daglige drift ledes af en koordinator udpeget af bestyrelsen.

Kunstforeningens bestyrelse har det overordnede ansvar.

 

§3

Medlemskab 

Stk. 1. Medlemskab står åbent for enhver, også foreninger, selskaber og

institutioner. 

 

§ 4

Medlemskontingent

Stk. 1. Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling skal afholdes mindst 1 gang årligt og

indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel.

Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af stemmetællere.

Formandens beretning.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Fremlæggelse af næste års

budget.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2. og 3.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.

Evt. valg til udvalg.

Eventuelt.

 

Stk. 5. Generalforsamlingens referater udsendes til samtlige medlemmer.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger omkring forslag og afgørelser ved alm. stemmeflertal. For vedtægtsændringer, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter formandens eller bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. 

 

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 skal være udøvende aktive kunstnere i foreningen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, se stk. 2 og 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. I lige år, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 3. I ulige år, vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år ad gangen.

Samt revisor og revisor-suppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der skrives referat fra bestyrelsens

forhandlinger/beslutninger.§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab udsendes med dagsorden senest 8 dage før en generalforsamling.

 

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af Formand og Kasserer i forening.

Se § 6 stk. 7.

Stk. 2. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

 

§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling,

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 10

Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling,

når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget om opløsning. 

Stk. 2. Ved foreningens opløsning, skal der træffes beslutning om

anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.

 

Fredensborg den 28. oktober 2009

Korrigeret ved generalforsamlingen

Fredensborg den 23. oktober 2014

Korrigeret ved generalforsamlingen

Fredensborg den 22. februar 2015

Korrigeret ved generalforsamlingen

Fredensborg den 19. februar 2017


Det er FNYK


Bliv medlem af FNYK!


Der er over 100 medlemmer i FNYK og der er også masser af plads til dig!

Du kan læse mere om foreningen i vores medlemsfolder,

Hent folder om foreningen.

– eller du kan maile til: elsebeth@rocketmail.com

Udstillingsmuligheder!

For medlemmer er der mange muligheder for at udstille bl.a. på Fredensborg Bibliotek og i Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf.

Se listen!


Se Kulturhus Fredensborg Gl. Bio.

Sponsorer for FNYK:

Op til 20 % rabat på indramning. Læse mere: